Стручна већа за одређене предмете, на својим седницама извршили су избор уџбеника и предложили Наставничком већу.

На седници Наставничког већа, одржаној 31.8.2020. године, разматрана је листа уџбеника која ће се користити у Грађевинско техничкој школи „Неимар“ у Нишу, у школској 2020/2021.години. Сви уџбеници су на српском језику.

Након краће дискусије једногласно је донета одлука у усвајању листе уџбеника у ГТШ „Неимар“ за школску 2020/21. годину:

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред средње стручне школе, Завод за уџбенике, 1991.година
Енглески језик Катарина Ковачевић, Г.Марковић Еmprowing English  Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, Завод за уџбенике,  2007.година
Историја Драгољуб М. Кочић Историја за први разред средњих стручних и уметничких школа, 2005.година
Музичка култура Соња Маринковић Музичка уметност за стручне школе, Завод за уџбенике, 1993.година
Ликовна култура В. Галовић, Б.Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 1990.година
Физичко васпитање Габријела Крагујевић Методика физичког васпитања, Завод за уџбенике
Математика Каделбург, Стојановић, Миличић, Бојичић Математика за први разред средње школе, Завод за уџбенике, 1991.година
Рачунарство и информатика Филип Марић Рачунарство и информатика за први разред средње школе, Клетт, 2014.година
Географија Мирко Грчић Географија за први или други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2006.година
Географија

(геодетски техничар-геометар и грађевински техничар)

Милка Бубало Живковић и др. Географија Србије, уџбеник за стручне школе, Завод за уџбенике,  
Физика Милан Распоповић и група аутора Физика за први разред средње школе са збирком задатака, Завод за уџбенике, 2008.година
Хемија Розалија Хорват, Милоје Ракочевић Општа хемија за први разред трогодишњих стручних школа, Завод за уџбенике, 1991.година
Хемија Момчило Јоветић Неорганска хемија за први и други разред средње школе, Завод за уџбенике, 1988.године
Биологија Д. Маринковић, К. Пауновић Биологија за први и други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике,  1991.године 
Екологија и заштита животне средине И. Савић, В. Терзија Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике, 1992.година
Нацртна геометрија Др. Љубица Гагић Нацртна геометрија за први и други разред, Завод за уџбенике, 1988.година
Нацртна геометрија

 

Гордана Дулић

Милица Јевтић

Збирка задатака из нацртне геометрије за први раз. Архитектонске, грађевинске, шумарске и геодетске школе,  Завод за уџбенике, 1987.година
Нацртна геометрија

(геодетски техничар-геометар)

 

Стеван Живановић

 

Миодраг Ивановић

Нацртна геометрија за први разред геодетске школе, Завод за уџбенике

 

Техничко цртање са читањем планова Г. Дулић Техничко цртање са читањем планова, Завод за уџбенике, 1987.година
Техничко цртање -геодезија Стеван Живановић Техничко цртање за први и друди разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Грађевински материјали Анђелија Стефановић-Илић Грађевински материјали са основама геологије за први разред грађевинске школе, Завод за уџбенике, 2007.година
Грађевинске конструкције Арх. Биљана Благојевић Грађевинске конструкције за први и други разред грађевинске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе, Завод за уџбенике, 2002.година
Грађанско васпитање Педагошки центар, Министарство Просвете и спорта РС Грађанско васпитање I, приручник за реализацију наставе ГВ, Београд  2002.година
Геодезија Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Геодезија за 1.разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Технологија – руковаоци Миладин Даниловић Tehnologija sa praktikumom
za rukovaoca građevinskom mehanizacijom, Завод за уџбенике, 1988.

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред средње школе, Завод за уџбенике, 1991.година
Енглески језик К.Ковачевић, Г.Марковић Еmprowing English  Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, Завод за уџбенике, 2007.година
Руски језик Б.Марић, М.Папрић, Вера Лазаревић Вуловић Руски језик за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике,  1990.година, ДО ВСТРЕЧИ Б РОССИИ
Историја Иван М. Бецић Историја за други разред средњих стручних и уметничких школа, Завод за уџбенике, 2006.година
Физичко васпитање Габријела Крагујевић Методика физичког васпитања, Завод за уџбенике
Математика Г. Војводић, В. Петровић, Р. Деспотовић, Б. Шешеља Математика за други разред средње школе, Завод за уџбенике,1991.
Физика Милан Распоповић и група аутора Физика за други разред средње школе са збирком задатака, Завод за уџбенике, 2009.године
Ликовна култура В. Галовић, Б.Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 1990.година
Нацртна геометрија Др. Љубица Гагић Нацртна геометрија за први и други разред, Завод за уџбенике, 1988.
Грађевинске конструкције Арх. Биљана Благојевић Грађевинске конструкције за први и други разред грађевинске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Статика и отпорност материјала Б. Величковић, О. Станковић, Д. Величковић, Д. Јовановић Статика и отпорност материјала за други разред средње грађевинске школе, Завод за уџбенике, 1999.година
Апликативни рачунарски програми Раде Кнежевић Autocad 2D задаци, Приручник за архитектуру и грађевинарство, Завод за уџбенике, 2007.година
Геодезија

 

Др. Крста Врачарић Геодезија за подручје рада у грађевинарству, Завод за уџбенике, 1988.година
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе, Завод, 2002.година
Историја архитектуре Гордана Дулић, Н.Вољевица Историја архитектуре, Завод за уџбенике, 2005.година
Испитивање грађевинских материјала Анђелија С. Илић Испитивање грађевинских материјала за 1. и 2. разред грађ.школе, Завод за уџбенике, 2004.година
Механика тла и фундирање Радивој Соларов Механика тла и фундирање, Завод за уџбенике, 2008.година
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања, 2002.година
Геодезија Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Геодезија за 2.разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година

 

Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 2 разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Примењена географија Група аутора Економска географија за средње стручне школе, Завод за уџбенике, 2006.година
Музичка култура Соња Маринковић Музичка уметност та стручне школе, ЗУНС, 1993.година

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике, 1991.година
Енглески језик К.Ковачевић, Г.Марковић Еmprowing English  Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, Завод за уџбенике, 2001.година
Социологија са правима грађана Владимир Вулетић Социологија за трећи разред стручних школа и четврти гимназија, Клетт, 2012.година
Физичко васпитање Габријела Крагујевић Методика физичког васпитања, Завод за уџбенике
Математика М. Обрадовић, Д. Георгијевић Математика за трећи разред са збирком задатака, Завод за уџбенике, 1989.година
Статика и отпорност материјала Б. Величковић, О. Станковић, Д. Величковић, Д. Јовановић Статика и отпорност материјала за трећи разред средње грађевинске школе, Завод за уџбенике, 2006.године
AБ конструкције И. Стојиљковић, М. Бојовић, Марјанов Бетон за трећи и четврти разред грађевинске струке, Завод за уџбенике, 1988.година
Технологија грађ. Радова Ж. Прашчевић, Г. Ћировић, М. Башчаревић Организација грађења за четврти разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбеник, 2006.година
Геомеханичка испитивања Радивој Соларов Механика тла и фундирање, Завод за уџбенике, 2008.година
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе, 2002.година
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања, 2002.година
Геодезија Крста Врачарић и К. Михајловић Геодезија за 3.разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.год.
Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 3 разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Геодетски планови Мр.Ђорђе Ивковић Геодетски планови за 3 и 4 разред геодетске струке, Завод за уџбенике
Примењена геодезија Крста Врачарић Примењена геодезија 3 разред геодетске струке,  Завод за уџбенике, 1988.година
Катастар земљишта Богдан Богдановић Катастар за ученике геодетске струке,  Завод за уџбенике, 1988.година

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике, 1989.година
Енглески  језик К.Ковачевић, Г.Марковић Еmprowing English  Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, Завод за уџбенике, 1991.година
Руски језик Б.Марић, М.Папрић, Вера Лазаревић Вуловић Руски језик за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике,  1990.година, ДО ВСТРЕЧИ Б РОССИИ
Социологија са правима грађана Владимир Вулетић Социологија за трећи разред стручних школа и четврти гимназија, Клетт, 2014.година
Физичко васпитање Габријела Крагујевић Методика физичког васпитања, Завод за уџбенике
Математика М. Тошић, З.Лозанов Математика за четврти разред са збирком задатака, Завод за уџбенике, 1990.године
АБ конструкције И. Стојиљковић, М. Бојовић, Марјанов Бетон за трећи и четврти разред грађевинске струке, Завод за уџбеник, 1988.година
Технологија грађ. Радова Ж. Прашчевић, Г. Ћировић, М. Башчаревић Организација грађења за четврти разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике, 2006.година
Кућне инсталације В.Станојевић, М.Зороје Кућне инсталације за четврти разред грађевинске струке, Завод за уджбеникe
Монтажне конструкције В. Колунџић, Д. Тошић Металне и дрвене конструкције за IV разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе, 2002.година
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања, 2002.година
Геодезија Крста Врачарић и К. Михајловић Геодезија за 4.разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.год.
Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 4 разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.године
Геодетски планови Мр.Ђорђе Ивковић Геодетски планови за 3 и 4 разред геодетске струке, Завод за уџбенике
Фотограметрија Душан Јоксић Фотограметрија за 4.разред геодетске школе, Завод за уџбенике
Примењена геодезија Александар Беговић и Д. Војновић Примењена геодезија 4 разред геодетске струке,  Завод за уџбенике
Катастар земљишта Др.Јевросима Беговић Катастар за ученике геодетске струке,  Завод за уџбенике
Предузетништво Пауновић С.  Предузетништво, уџбеник за 3. и 4. Раз. Стручне школе, Data Status
Цвећарство Зорка Дренић Цвећарство за 3. и 4. разред шумарске школе, Завод за уџбенике
Декоративна дендрологија Драгана Милошевић Декоративна дендрологија за 3. и 4. разред шумарске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Основе аранжирања биљног

материјала

Слободанка Матутиновић Основе аранжирања биљног материјала за 3. и 4. разред шумарске школе, Завод за уџбенике
Филозофија Миланка Радић Тадић Уџбеник за 4.разред средњих стручних школа, Логос 2014.