Руковаоци грађевинскoм механизацијом раде у грађевинским, водопривредним и рударским предузећима те у предузећима која постављају подземне инсталације, као што су струја, вода, телефон и плин. Могућности запошљавања релативно су добре, али претежно у приватном сектору.

Руковаоци грађевинском механизацијом изводе земљане радове на градилиштима у нискоградњи и путоградњи те ископавају сировину на површинским радилиштима рудних и минералних налазишта. Управљају и постројењима за производњу каменог агрегата, постројењима за производњу бетона и производњу асфалта, машинама за израду коловоза и машинама за дизање и пренос терета.

Машином или постројењем управљају разним ручним и ножним управљачима. Руковаоци грађевинском механизацијом служе се машинама различите намене. Багером копају материјал, преносе га или утоварују у камионе. Булдозером поравнавају терен резањем, гурањем, згртањем и сабирањем и разастирањем. Ровокопачима израђују ровове, односно канале, или чисте и одржавају проходнима већ постојеће. Компресорима с бушећом гарнитуром за бушење рупа управљају када треба израдити минске рупе у које се поставља експлозив за разбијање и уситњавање камених громада. Бушећим колима управљају руковаоци при изради тунела, како би се ископом по профилу тунела избегло подземно минирање.

Руковаоци грађевинским постројењима за производњу каменог агрегата и за оплемењивање ископине управљају дробилицама којима се камен или ископина уситњују у грубе честице и млиновима којима се здробљени материјал меље на жељену гранулацију. Како се потребна крупноћа честица и прочишћеност сировине може добити и просејавањем као и различитим облицима сепарације, руковаоци управљају ситима различите густине кроз која се материјал просејава те сепараторима и праоницама на којима се одвајају корисне сировине од непотребних делова.

Руковаоци грађевинским постројењима за производњу бетона и производњу асфалта раде у тзв. бетонским и асфалтним базама. У бетонским базама управљају постројењем отварајући и затварајући разним командама цевоводе и канале којима се из силоса за цемент и отворених спремишта за песак и шљунак допремају ти материјали у мешалицу, где с водом у задатој размери – односу праве бетон. Када је бетон спреман за употребу, руковаоци постројења покрећу посебну пумпу за бетон којом се бетон из мешалице претоварује у транспортне камионе- мешалице.

Руковаоци грађевинском механизацијом за израду коловоза почињу своје радове пошто су земљани радови завршени, а каменог агрегата, бетона и асфалта има у довољним количинама. Да би направили подлогу, управљају статичким, ударним експлозивним набијачима или динамичким вибрационим набијачима, који се јављају у раду и као ваљци, јежеви и плоче с моторним погоном. Њима набијају посуте агрегате у више слојева. Финишерима руковаоци разастиру асфалт у више слојева, које руковаоци набијача такође набијају уједначујући површину коловоза. Ако треба поправити коловоз или инсталације испод њега, резачем асфалта секу делове асфалта, који се ријачима уситњују, а ровокопачима одгрћу.

Руковаоци грађевинском механизацијом за дизање и пренос терета управљају различитим врстама дизалица, као што су нпр. дизалице са зупчастом летвом, конзолне дизалице, дизалице за терете и људе, торањске дизалице за водоравни и вертикални пренос на колосеку, ауто- дизалице за пренос и уградњу монтажних елемената грађевина. Покретном транспортном траком и елеваторима с ведрицама управљају при преносу растреситог материјала са једног места на друго на радилишту или са места ископа на место утовара. Свим наведеним руковаоцима заједничко је да на почетку смене примају радне упутства од претпостављених руководилаца којих се морају строго придржавати. Према потреби обављају преглед радилишта, како би предузели најпримереније захвате које ће изводити својим машинама. Усклађују свој рад с другом механизацијом, нпр. с транспортним возилима.

Руковаоци грађевинском механизацијом воде рачуна о стању уља, воде и горива, које доливају према потреби. На почетку рада проверавају исправност уређаја за кочење, хидраулике, осветљења и сигналних уређаја. Задужени су за дневно одржавање чистоће машине те за пријаву кварова и вођење потребне документације о раду машине, застојима и подузетим сервисним интервенцијама.

Руковаоци грађевинском механизацијом раде у кабинама у којима је – ако нису климатизиране – лети топло, а зими хладно. Раде у седећем положају, а физичко кретање приликом рада ограничено је на руковање командама. Са својим машинама ангажовани су у преподневној смени, а када треба испунити рокове довршења неког објекта, раде у све три смене.

Руковаоцима грађевинском механизацијом потребан је неоштећен слух и вид како би се лако споразумевали са радницима на градилишту и уочавали сигнале у отежаним условима видљивости и чујности. Како се њихов рад своди на манипулацију командних полуга педала и дугмади машине, морају да имају добру окуломоторну координацију. Сналажење у простору доприноси брзини и тачности управљања кретањем машине и његових извршних делова. Психомоторни немир, клаустрофобичност (страх од затвореног простора) те импулсивност битно смањују радни учинак, а повећавају вероватноћу несреће на раду. Вид на даљину, добра процена удаљености и неоптерећеност страхом од висине битни су за рад на неким врстама дизалица.