Школски одбор је орган управљања кога чине по три представника запослених у школи, родитеља и локалне самоуправе.

НАДЛЕЖНОСТ:

 • Доноси Статут, Правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији посла
 • Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије,
 • Доноси Финансијски план Школе,
 • Усваја Извештај о пословању, Годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзије,
 • Расписује конкурс за избор Директора
 • Даје мишљење и предлаже Министру избор директора установе
 • Закључује са Директором установе уговор из чл.124, став 1 Закона
 • Одлучује о правима и обавезама Директора установе
 • Доноси одлуку о проширењу делатности установе
 • Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева, образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривања образовно-вапитног рада
 • Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај стручног усавршавања
 • Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора,
 • Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом школе

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник Синдиката у Школи, без права одлучивања. Изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђена су два облика учествовања два представника Ученичког парламента у раду Школског одбора:

 • када Школски одбор утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике, када доноси финансијски план Школе, усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, када бира директора и када одлучује по жалби, односно приговору на решење директора – два представника Ученичког парламента присуствују и учествују у раду Школског одбора, без права одлучивања;
 • када Школски одбор доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте, даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова, када доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, када усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, када разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада, када доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању – тада се Школски одбор састаје у проширеном сазиву, који укључује и два пунолетна ученика, које бира Ученички парламент Школе. По овим питањима одлуке се доносе са већином од 9 гласова чланова Школског одбора.

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: