ЛИСТА УЏБЕНИКА У ГТШ „НЕИМАР“ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевно-теоријским појмовима за први разред средње стручне школе, Завод за уџбенике, 601-04-51/57 од 11.4.1991
Енглески језик Катарина Ковачевић, Г.Марковић Еmproving English  Eнглески језик-текстови за 1. 2. 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, Завод за уџбенике, 650-02-143/2007- 06 од 17.7.2007
Историја Драгољуб М. Кочић Историја за први разред средњих стручних и уметничких школа, Завод за уџбенике (одабрани делови) 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.
Ликовна култура В. Галовић, Б.Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 1990.година
Физичко васпитање Габријела Крагујевић Методика физичког васпитања, Завод за уџбенике
Математика Радивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир Шешеља Математика за стручне школе са три часа наставе недељно,завод за уџбенике, 1987.
Рачунарство и информатика Мирсад Имамовић Рачунарство и информатика за први разред средњих стручних  школа, Завод за уџбенике 2011.
Географија

 

Милка Бубало Живковић и др. Географија Србије, уџбеник за стручне школе, Завод за уџбенике,  2006.година
Физика Милан Распоповић и група аутора Физика за први разред средње школе са збирком задатака, Завод за уџбенике, 2008.година
Хемија Татјана Недељковић Хемија за први разред средње школе, Нови Логос, 2018.године
Биологија Група аутора Биологија за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике,  2021.године
Екологија и заштита животне средине С.Трифуновић Екологија и заштита животне средине, Завод за уџбенике, 2021.година
Нацртна геометрија

(геодетски техничар-геометар)

 

Стеван Живановић

Миодраг Ивановић

Нацртна геометрија за први разред геодетске школе, Завод за уџбенике

 

Техничко цртање са читањем планова Г. Дулић Техничко цртање са читањем планова, Завод за уџбенике, 1987.година
Техничко цртање -геодезија Стеван Живановић Техничко цртање за први и друди разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Грађевински материјали Анђелија Стефановић-Илић Грађевински материјали са основама геологије за први разред грађевинске школе, Завод за уџбенике, 2007.година
Грађевинске конструкције Арх. Биљана Благојевић Грађевинске конструкције за први и други разред грађевинске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе, Завод за уџбенике, 2002.година
Грађанско васпитање Педагошки центар, Министарство Просвете и спорта РС Грађанско васпитање I, приручник за реализацију наставе ГВ, Београд  2002.година
Геодезија Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Геодезија за 1.разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Технологија рада са практичном наставом С.Крунић, Г.Младеновић, С.Младеновић, Љ.Крунић Основни грађевински радови, први и други разред, Завод за уџбенике, 1988.година
Технологија – руковаоци Миладин Даниловић Технологија са практикумом за руковаоца грађевинском механизацијом, Завод за уџбенике, 1988.године
Технологија са практичном наставом-керамичари Мирослава Даниловић ЈП Завод за уџбенике, завршни грађевински и инсталатерски радови, 650-352/88 од 30.6.1988.године
Грађевински материјали Анђелија

Стефановић-

-Илић

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Грађевински материјали са основама геологије 650-02-231/2007-06

од 3.9.2007.

 

  Стеван Крунић и

др.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 650-52/88 од

14.4.1988. Основни грађевински радови I

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевно-теоријским појмовима за други разред средње школе, Завод за уџбенике, 1991.година
Енглески језик К.Ковачевић, Г.Марковић Еmprowing English  Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, Завод за уџбенике, 2007.година
Физичко васпитање Габријела Крагујевић Методика физичког васпитања, Завод за уџбенике
Математика Б. Шешеља Математика за други разред средње школе са три часа недељно и трогодишње школе, Завод за уџбенике,1991.
Физика Милан Распоповић и група аутора Физика за други разред средње школе са збирком задатака, Завод за уџбенике, 2009.године
Историја Драгољуб М. Кочић Историја за први разред средњих стручних и уметничких школа, Завод за уџбенике (одабрани делови) 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.
Ликовна култура В. Галовић, Б.Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 1990.година
Нацртна геометрија Др. Љубица Гагић Нацртна геометрија за први и други разред, Завод за уџбенике, 1988.
Грађевинске конструкције Арх. Биљана Благојевић Грађевинске конструкције за први и други разред грађевинске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Статика и отпорност материјала Б. Величковић, О. Станковић, Д. Величковић, Д. Јовановић Статика и отпорност материјала за други разред средње грађевинске школе, Завод за уџбенике, 1999.година
Апликативни рачунарски програми Раде Кнежевић Autocad 2D задаци, Приручник за архитектуру и грађевинарство, Завод за уџбенике, 2007.година
Геодезија

 

Др. Крста Врачарић Геодезија за подручје рада у грађевинарству, Завод за уџбенике, 1988.година
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе, Завод, 2002.година
Историја архитектуре Гордана Дулић, Н.Вољевица Историја архитектуре, Завод за уџбенике, 2005.година
Испитивање грађевинских материјала Анђелија С. Илић Испитивање грађевинских материјала за 1. и 2. разред грађ.школе, Завод за уџбенике, 2004.година
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања, 2002.година
Геодезија Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Геодезија за 2.разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година

 

Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 2 разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Примењена географија Група аутора Економска географија за средње стручне школе, Завод за уџбенике, 2006.година
Оператер осн.грађ.радова Стеван Крунић и др.

 

Основни грађевински радови II 650-52/88 од 14.4.1988

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
     
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике, 1991.година
Енглески језик К.Ковачевић, Г.Марковић Еmprowing English  Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, Завод за уџбенике, 2001.година
Социологија са правима грађана Владимир Вулетић Социологија за трећи разред стручних школа и четврти гимназија, Клетт, 2012.година
Физичко васпитање Габријела Крагујевић Методика физичког васпитања, Завод за уџбенике
Математика М. Обрадовић, Д. Георгијевић Математика за трећи разред са збирком задатака, Завод за уџбенике, 1989.година
Математика Градимир Војводић и група аутора Математика за трогодишње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 1989.
Статика и отпорност материјала Б. Величковић, О. Станковић, Д. Величковић, Д. Јовановић Статика и отпорност материјала за трећи разред средње грађевинске школе, Завод за уџбенике, 2006.године
AБ конструкције И. Стојиљковић, М. Бојовић, Марјанов Бетон за трећи и четврти разред грађевинске струке, Завод за уџбенике, 1988.година
Технологија грађ. радова Ж. Прашчевић, Г. Ћировић, М. Башчаревић Организација грађења за четврти разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбеник, 2006.година
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе, 2002.година
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања, 2002.година
Геодезија Крста Врачарић и К. Михајловић Геодезија за 3.разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.год.
Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 3 разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.година
Геодетски планови Мр.Ђорђе Ивковић Геодетски планови за 3 и 4 разред геодетске струке, Завод за уџбенике
Примењена геодезија Крста Врачарић Примењена геодезија 3 разред геодетске струке,  Завод за уџбенике, 1988.година
Катастар земљишта Богдан Богдановић Катастар за ученике геодетске струке,  Завод за уџбенике, 1988.година
Основи грађевинарства Љиљана Николић,

Стеван Крунић,

Вујица Божиновић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ Основи

грађевинарства650-18/1-88 од 14.6.1988.

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ АУТОР УЏБЕНИК
Српски језик и књижевност Љиљана Николић, Босиљка Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике, 1989.година
Енглески  језик К.Ковачевић, Г.Марковић Еmprowing English  Eнглески језик-текстови за 1., 2., 3. и 4. разред грађевинске и архитектонске школе, Завод за уџбенике, 1991.година
Социологија са правима грађана Владимир Вулетић Социологија за трећи разред стручних школа и четврти гимназија, Клет, 2014.година
Физичко васпитање Габријела Крагујевић Методика физичког васпитања, Завод за уџбенике
Математика М. Обрадовић, Д.Георгијевић Математика за четврти разред са збирком задатака, Завод за уџбенике, 1990.године
АБ конструкције И. Стојиљковић, М. Бојовић, Марјанов Бетон за трећи и четврти разред грађевинске струке, Завод за уџбеник, 1988.година
Технологија грађ. радова Ж. Прашчевић, Г. Ћировић, М. Башчаревић Организација грађења за четврти разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике, 2006.година
Кућне инсталације В.Станојевић, М.Зороје Кућне инсталације за четврти разред грађевинске струке, Завод за уджбеникe
Монтажне конструкције В. Колунџић, Д. Тошић Металне и дрвене конструкције за IV разред грађевинске техничке школе, Завод за уџбенике
Веронаука Епископ Др. Игњатије Мидић Катихизис за први и други разред средње школе 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.
Грађанско васпитање Др. Попадић и група аутора Приручник за извођење наставе грађанског васпитања, 2002.година
Геодезија Крста Врачарић и К. Михајловић Геодезија за 4.разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.год.
Геодетска мерења и рачунања Крста Врачарић и Крунослав Михајловић Практикум из геодетских мерења и рачунања за 4 разред геодетске школе, Завод за уџбенике, 1988.године
Геодетски планови Мр.Ђорђе Ивковић Геодетски планови за 3 и 4 разред геодетске струке, Завод за уџбенике
Фотограметрија Душан Јоксић Фотограметрија за 4.разред геодетске школе, Завод за уџбенике
Примењена геодезија Александар Беговић и Д. Војновић Примењена геодезија 4 разред геодетске струке,  Завод за уџбенике
Катастар земљишта Др.Јевросима Беговић Катастар за ученике геодетске струке,  Завод за уџбенике
Предузетништво Пауновић С. Предузетништво, уџбеник за 3. и 4. Раз. Стручне школе, Data Status
Устав и права грађана Милан Гачановић Уџџбеник за четврти разред гимназије и средње стручне школе, Клет 650-02-304/2013-06 од 28.10.2013.