Савет родитеља је саветодавно тело које има важну улогу у креирању подстицајног и безбедног окружења за децу и младе и стварању радне и топле атмосфере у установи.

Савет доприноси и унапређивању сарадње родитеља и установе јер представља спону између других родитеља, васпитача/наставника, органа управљања и деце. Савет родитеља делује и као катализатор промена у локалној заједници.

Најважнија улога Савета родитеља је да утиче на креирање амбијента у установи у коме је свако дете задовољно и напредује у складу са својим потенцијалима. Да би се то постигло неопходно је да чланови Савета редовно присуствују састанцима, буду информисани, активни и редовно извештавају родитеље групе/одељења чији су представници.

Како би се остварила двосмерна комуникација, од родитеља ка њиховим представницима у Савету и од представника Савета ка родитељима који су их изабрали, потребно је успоставити различите канале комуникације. Важно је у читав процес укључити и одељењског старешину и неговати односe са запосленима у образовној установи засноване на сарадњи, међусобном уважавању, узајамној подршци и дељењу одговорности.

Савет родитеља је на добровољној и волонтерској бази. Као члан Савета родитеља требало би да:

  • имате на уму да сте ту зарад најбољег интереса Вашег детета и све друге деце;
  • износите мишљење и заступате ставове имајући у виду ширу слику;
  • не заборавите да Савет заступа родитеље и у сарадњи са установом решава проблеме;
  • подстичете и друге родитеље да буду активни;
  • развијате и негујете добру комуникацију са запосленима у установи и подржавате васпитаче/наставнике у настојањима да свој посао раде одговорно;
  • на крају, од великог је значаја да будете присутни на сваком састанку Савета и да активно учествујете у његовом раду. На време процените да ли сте спремни да се посветите испуњавању обавеза члана Савета родитеља имајући у виду да можда заузимате место неком другом заинтересованом родитељу. Своје обавезе ревносно извршавајте, јер Ваш недолазак на састанак може да проузрокује блокаду неких активности у раду образовне установе и незадовољство свих.

Ко су чланови Савета и како се бирају?

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. Чланови Савета родитеља бирају се јавним гласањем на почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, најкасније до 15. септембра.

Како ради Савет?

Савет родитеља има свој план рада који је саставни део Годишњег плана рада наше образовне установе. Чланови се састају једном месечно или чешће (по потреби) и могу да доносе закључке и одлуке само ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Савета. Седнице Савета родитеља су јавне и могу им присуствовати остали родитељи, васпитачи, наставници и стручни сарадници.